Skip to main content

[:tr]MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ[:en]INFORMATION NOTICE FOR CUSTOMERS [:]

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

MÜŞTERİ / BAYİ

AYDINLATMA METNİ

 

Hekagro Solutions Tarım Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya ¨KVKK¨) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve Şirket ile Müşteri/Bayi arasındaki ticari ilişki çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

Şirketimiz ile olan ticari ve/veya sözleşmeye dayanan ilişki kapsamında talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış̧ olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle islenebileceğini, Veri Saklama ve İmha Politikasında yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.hekagro.com] adresinde yer alan ¨Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası¨ ve ¨Veri Saklama ve İmha Politikası¨ndan ulaşabilirsiniz.

 

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Hekagro Solutions Tarım Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres            : Atatürk Bulv. Evren Mah. No:28/A Akdeniz / Karacailyas / MERSİN

Telefon         : +90 324 221 31 00

Fax                : +90 324 221 31 05

E-posta          : info@hekagro.com

Kep Adresi    : hekagro@hs04.kep.tr

İnternet sitesi : www.hekagro.com

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Müşteri veya bayi olarak şirketimiz ile olan ticari ve/veya sözleşmeye dayanan ilişki kapsamında işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Kimlik Verisi

 

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, KEP adresi
Finansal Veri Cari hesap bilgileri, Bilanço bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Finansal performans bilgileri
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları
Müşteri İşlem Verisi Sipariş bilgisi, fatura, çek, senet, irsaliye, makbuz bilgileri, çağrı merkezi kayıtları
Pazarlama Verisi Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, anket çalışmasıyla elde edilen veriler
Diğer Vergi kimlik no, şirket ortaklarına ilişkin bilgiler, vekaletname ve yetki belgelerinde yer alan bilgiler, imza sirküleri, lokasyon bilgileri

 

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ

Şirket, ticari ilişki kapsamında sizden topladığı veya iç kaynaklardan ya da üçüncü şahıslardan meşru yollarla sizinle ilgili olarak temin edebileceği kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları dahilinde, aşağıda sayılan hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

 • Şirketimiz ile olan ticari ve/veya sözleşmeye dayanan ilişki kapsamında her türlü işlem ve faaliyetleri yürütmek,
 • Bu kapsamda öngörülen hukuki yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Mevzuatla sınırlı kalmaksızın gerekli tüm bilgilendirmeleri yapmak,
 • Taraflarca ticari/sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi,
 • Kampanya iletişimlerinin sağlanması,
 • Taleplerin alınması için iletişim kurulması,
 • Şirketin verdiği hizmet ve ürünleri hakkında her türlü sürecin yürütülmesi,
 • Şirketin ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi,
 • Muhasebe işlemlerini yürütmek,
 • Elektronik veya fiziki ortamda ticari/sözleşmesel ilişkiye dayanan ve bunun neticesi olan tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Şirketin güvenlik ve denetimini yürütmek,
 • Şirketimiz ve bünyesindeki tüm iştirak/ortaklıklar bünyesinde mali ve hukuki denetim gerçekleştirmek ve gerektiğinde hukuki iş ve süreçleri yerine getirmek,
 • Şirketin kullandığı portalı yürütmek

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması durumlarında üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu bağlamda, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde verileriniz üçüncü kişilerle;

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

 

Sayılan amaçlarla aktarım yapılan üçüncü kişiler şirket ve/veya bünyesindeki iştiraki/ortağı şirketler, araştırma firmaları, çağrı merkezleri, bankalar, nakliye firmaları, iş ortakları ve tedarikçileri ile kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

Verilerin güvenli ve düzenli şekilde muhafaza edilmesi amacıyla, kişisel verileri de içeren Müşteri/Bayi’lere ait kişisel veriler; bulut depolama hizmeti sunan, şirket ile anlaşmalı yazılım firmalarının sunucularında saklanabilmektedir.

Ayrıca teknolojik ve bilişim hizmetleri gereğince sözleşmeli bilişim hizmeti firmalarından hizmet alımı gerçekleştirilmesi nedeniyle, teknik destek, hizmet sağlanması ve herhangi bir zorunlu sebep nedeniyle söz konusu sözleşmeli bilişim firmaları kişisel verilerinize erişim sağlayabilmektedir.

Yukarıdaki amaçlar kapsamında, üçüncü kişilere yapılacak aktarımlar sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerinin önüne geçmek amacıyla gerekli teknik ve idari önlemler alınmakta; gerektiğinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerden gizlilik taahhüdü alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, bilgi formları da dahil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları vasıtasıyla elektronik ortamda, sözleşmeler, vekaletnameler, faturalar, sipariş Formları vb. dokümanlar vasıtasıyla fiziki ortamda, otomatik yada otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 • Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

Saygılarımıza;

Hekagro Solutions Tarım Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi