Skip to main content

Nutrisphere-N

Uygulanan azotun % 60 kadarı, buharlaşma yoluyla amonyak gazı olarak, denitrifikasyon yoluyla azot oksit olarak ya da nitrat olarak topraktan yıkanarak suyollarına karışmak suretiyle kaybolur. Bu tür kayıpları önleyebilecek veya azaltabilecek teknolojilerin kullanılması, iyi tarım uygulamalarına (GAP) karşılık gelir.

Toz üre veya üre içeren gübrelerde kullanılan NutriSphere-N (NN) azotu stabilize ederek 3 şekilde olan azot kaybının azaltılmasına yardımcı olur. Bu nedenle, büyümekte olan bitkiye daha fazla kullanılabilir azot sağlayarak, uygulanan gübrenin etkinliği arttırılmış olur ve daha verimli bir mahsul elde edilmesi sağlanırken, çevresel etkiler de azaltılır.

TEMEL ÖZELLİKLER
Üre gübresinde kullanılan NutriSphere-N ağırlık olarak %40 oranında maleik-itakonik kopolimerinin kalsiyum
tuzunu içerir. Formülasyonun pH değeri 2.5’tir.
NutriSphere-N in 3-4000gm/mol’lük moleküler ağırlığı ile 1800
meq/100gm’lik oldukça yüksek bir katyon değişim kapasitesine (CEC) sahiptir. Özgül ağırlığı 1,12 g/ml’dir. CAS numarası 877469-

ETKİ MEKANİZMASI
NutriSphere-N, toprakta bulunan nikel, bakır ve demirin çok değerlikli katyonlarını çekerek, uygulanan azot kaybını etkileyecek şekilde tasarlanmış, 30-40/mers’ten oluşan patentli uzun zincirli bir polimer yapısına sahiptir. NutriSphere-N, yapısı gereği düşük bir pH’a (1-2) sahip olan çok asitli bir polimerdir. Yüksek orandaki karboksilasyon derecesi nedeniyle, önemli bir tampon kapasiesi ve Ni + gibi iki değerlikli katyonlarla etkileşim yeteneğine sahiptir. NutriSphere-N’nin toprak üreaz inhibitörü olarak işlev görmesinin nedeni, gübrenin hemen yakınında düşük pH ortamını yaratması ve bunu koruyabilmesidir. Bu düşük pH ortamı, nikel katyonunun şelatlaması/ birikmesi ile birlikte bakterilerin işlevsel bir üreaz enzimi üretmek için gerekli olan işlemi yapmasını engeller, bu da daha az aktif üreazın mevcut olacağı anlamına gelir ve buharlaşmayoluyla daha az azot kaybedilmesini sağlar.

Gaz tutma deneyi Verdesian RTP Lab 2018 Uygulama

Uygulamadan 3 gün sonra, mg/l cinsinden kümülatif NH3 kaybı

Uygulamadan 7 gün sonra, mg/l cinsinden kümülatif NH3 kaybı

Uygulamadan 16 gün sonra, mg/l cinsinden kümülatif NH3 kaybı

Toz üre

5.02

12.30

33.09

Toz üre
+ NutriSphere-N

2.78

9.76

29.05

NutriSphere-N ile killi verimli toprakta Amonyak olarak (NH3) buharlaşmanın azaltılması %

44.6%

20.7%

12.2%

Yıkanma ve nitrifikasyonun azaltılması

NutriSphere-N’in yüksek katyon değişim kapasitesi, daha fazla miktarda azotun bitki tarafından kullanılabilir olan ve yıkanmadan korunan amonyum şeklinde (NH) tutulduğu anlamına gelir. Ayrıca nitritin ve en nihayetinde nitratın özelleşmiş bakteriler, nitrozomlar ve nitrobakterler tarafından üretildiği iki aşamalı nitrifikasyon sürecine daha az amonyum-N salınır. NutriSphere-N, gerekli eş faktörler olan bakır ve demiri ayırmak suretiyle her iki bakterinin de aktivitesini yavaşlatır.

ÜRÜN KONUMLANDIRMA

NutriSphere-N azotun etkinliğini artırdığı için, kullanılan gübre normal oranda uygulanabilir; bu da sonuç olarak, bu Almanya ve Fransa’da yapılan 5 ayrı denemede kışlık buğdayda ortalama % 4.9 oranında verim avantajı sağlamıştır. Azot kısıtlamalarının olduğu yerlerde Verdesian, normal uygulama oranınızın % 85’ini kullanmanızı tavsiye eder; bu da size ticari fayda getirecek ve normal veriminize eşit bir verim elde etmenizi sağlayacaktır.

SAHA PERFORMANS KRİTERLERİ

NutriSphere-N, tüm saha koşullarında azotu korur. Ancak, deneyimlerimize göre, yetiştiriciler, işlenmiş üre gübresini aşağıdaki şartlar altında uyguladıklarında sahada maksimum faydayı göreceklerdir:

  • Kaba bünyeli topraklarda uygulanması
  • Optimum pH değerine sahip olmayan, düşük veya yüksek pH’lı topraklar
  • Azot gübresine olumlu yanıt veren topraklar
  • Organik madde içeriği düşük olan topraklar

ÇEVRE

Üre gübresiyle birlikte uygulanan NutriSphere-N, toprak bakterilerini, solucanları, diğer toprak canlılarını, balıkları veya faunayı NutriSphere-N polimeri toprakta karbon, oksijen, hidrojen ve kalsiyum olarak çözünür. Molekülün boyutundan dolayı bitki tarafından alınmaz, bu nedenle de hasat edilen üründe herhangi bir kalıntı olmaz.

AZOT VERİMLİĞİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

Birleşik Krallık laboratuarlarında yapılan yıkanma çalışmasının gösterdiği gibi NutriSphere-N, uygulanan ürenin verimliliğinin arttırılması amacıyla azotun toprakta N’nin tutulmasında önemli bir rol oynar: Uygulamadan 28 gün sonra toprakta muhafaza edilen Uygulamadan 28 gün sonra toprakta kullanılabilir haldeki N amonyum-N (mg/kg) (kg/ha)

Uygulama

Gübresiz

Üre

Üre + NN Uygulaması

Medyan değeri

0.6

0.7

2.8(X4 artış)

Uygulama

Gübresiz

Üre

Üre + NN

Medyan değeri

101.0

197.4

253.8 (+28%)

Diğer Ürünlerimiz