Skip to main content

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

AYDINLATMA VE ONAY METNİ

Hekagro Solutions Tarım Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirmek isteriz.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler;  web sitemizi ziyaretiniz, sizlere gönderilen SMS veya e-posta içindeki linkte yer alan açıklamalar ve form uyarınca elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınarak sistemlerimize işlenmektedir. 

Web sitemizde veya sizlere gönderilen SMS veya e-posta içindeki linkte yer alan işbu metne onay vermeniz halinde; kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, E-mail adresi, Telefon bilgileri, Adres) Şirket tarafından, E-posta ve SMS gönderimi faaliyetimize yönelik, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, icrası ve müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla, müşteri memnuniyeti anketlerinin gönderilmesi, özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin sizlerle paylaşımını sağlamak amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenecektir. 

Kişisel verileriniz, bu doğrultuda SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmet aldığımız firmalar ile paylaşılacaktır.

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak,  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın  giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz         

www.hekagro.com web adresinde mevcut Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasından detaylara ulaşabilir, taleplerinizi yazılı olarak posta yoluyla veya elden şirket adresimize veya e-posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Saygılarımıza;

HEKAGRO SOLUTİONS TARIM TEKNOLOJİ 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ